1. Gennemgang af Vedtægter for Dalby og omegn Borgerforening.
Drøftelse og fælles forståelse af foreningens formålsparagraf §1.
Hvor er vi nu? - Hvad ønsker vi for fremtiden? Spørgsmål til fælles drøftelse udleveret.
 
2. “Den gode historier” Hvordan bruger vi FB? Hvad skriver vi ud imellem arrangementerne – holder os synlige og aktive? Formulere os på en involverende og vedkommende måde Hvordan når vi borgere der ikke er på FB? Et tilbageværende fokuspunkt på vores møder....... Ønsket er en kommunikationsansvarlig i forhold til de enkelte arrangementer
På baggrund af ovenstående drøftelse, udarbejdes der et udkast til en kommunikationsstrategi.
Der oprettes drop-box til borgerforeningens interne arbejde.
 
3. Gennemgang af besvarelser på opgaver (Udleveret under punkt 1.)
Drøftelse af den nuværende situation i Borgerforeningen / status - og hvilke ønsker og fokusområder vi har for fremtiden
 
4. Kommunikation
- herunder roller og ejerskab
Drøftet fordeling af opgaver - og roller.
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
Ovenstående sker det ved konstitueringen
Udarbejdelse af Kommunikationsplan/strategi: Signe
Pressemeddelelse: Per
Fundraising: Fritz
Webmaster: Nina
Udvalg:
Ved årshjulets udarbejdelse nedsættes udvalg – og navne på tovholdere. Evt. samtidig med konstitueringen
På et tidspunkt skal der udarbejdes et budget – så der er en økonomisk ramme pr. arrangement
 
5. Henvendelse fra borgere vedr. Borgerforeningen som talerør i forhold til kommunens
Vedligeholdelse og vinterbekæmpelse af offentlig stier, fortove og veje.
Vi beder borgerne om en skriftlig henvendelse - for at kunne varetage problemstillingen – og dermed drøfte Borgerforeningens rolle i ovenstående.
Hvis problemet er af bred karakter på eks. offentlige stier - der berører flere borgere meldes problemstillingen til borgerforeningens kommunale kontaktpersoner - i forhold til håndtering af henvendelse fra de berørte borgere.
 
6. Brug af frivillige
Hvordan får vi fat i frivillig?
Vi skal være enormt konkrete til hvad vi ønsker hjælp til ( eks. Opsætning af stole i forsamlingshuset kl X...)
Gøre brug af aktivitetsliste til uddelegering af opgaver
Ophænge liste til årsmødet i forhold til at få fat i frivillige. Forslag til hvad vi har brug for?
Der udarbejdes liste.
 
7. Evt.
Dalbyfolder udleveret på et udflytterarrangement
Børneteater rykket til d. 24/11
Bod i Brugsen d. 1/11 til smagsaften
Mulige punkter til næste møde
  • Opfølgning på dialogmøder med kommunen
  • Drøftelse i forhold til henvendelse fra borgere.
  • I tilfælde af uenighed hvordan håndterer borgerforening dette?