1. Konstitueringen

• Formand. Mia Nedergaard • Næstformand. Hanne Dyrberg • Kasserer: Jeanet Rosenville Valentin Madsen • Sekretær: Lise-Lotte Horn

2. Punktet “ eventuelt” Fra årsmødet

• Se ref. fra årsmødet.

3. Økonomi

• 179 medlemmer

• Mangler at få en del indbetaling i forhold til kontingentopkrævninger. Ny rykkerprocedure igangsat.

• Gennemgang af udgifter til beplantning v. gadekæret m.m.

• 80´er fest gav et overskud på 18.000 kr.

• Indestående på kontoen: kr. 44.776, -

4. Evaluering af 80´er fest

• Stor ros og mange positive tilbagemeldinger i forhold til arrangementet.

• Kun ros fra gæsterne.

• Et meget glad publikum - og glade engagerede gæster.

• Pølsevogn god ide - vigtig at der var den form for bespisning.

• En del tilbagemeldinger i forhold at det var et arrangement uden bespisning

• Godt med “ryger-teltet”

• Musikken var fantastisk

• Drinkskort var vigtig af flere årsager. God indtjening i forsalg af klippekort og vigtig i forhold til håndtering af salg i baren (hurtigere betjening)

• Vigtigt at personer fra Borgerforeningen er “værter” - og tovholder under selve arrangementet. (Tak til Østen:-))

• Husk: Se indkøb og forbrug til næste fest - Er skrevet ned til brug v. kommende arrangement. (Anders)

• Tovholdergruppe der tager de sidste beslutninger/pres de sidste 14 dage på planlægningen. ”For mange kokke........”

• God indretning/pyntning af lokalet

• Godt med vagter

• Stor artikel i Sjællandske - Borgerforening har ikke kontaktet avisen. Tilfredshed med at de kontakter os - arrangementet er kendt.

• Husk: Klippekort skal være billige v. Medlemskab af borgerforeningen

5. Vores lokale engagement i div. Lokale spørgsmål

• Drøftelse af afsending af høringssvar eks: a) Lukning af lokal klub der flyttes til Haslev b) Ændring af lukketider i Dalby Børnehave om fredagen c) Indflydelse på be-/afbenyttelse af Kirsebærhuset • Hvordan får vi informationer omkring høringsperioder Punkt a - og b er vedtaget - politisk besluttet.

• En generel drøftelse af hvordan Borgerforeningen agerer i de forskellige høringsforløb - og hvordan vi får informationen i forhold til høringsmateriale - høringsfaser.

• Borgerforeningen overvejer at inviterer kommunens foreningskoordination Tina Møller Jacobsen til et møde

6. Samarbejde med Idrætsforeningen omkring arrangement i Dalby-hallen

  • Henvendelse i forhold til et samarbejde omkring fælles arrangement. Vi afventer yderligere indhold og information i forhold til henvendelsen

7. Beplantning ved gadekæret

• Ny beplantning af gadekæret er sket.

• Manglende beplantning sker formentlig i det tidligere forår.

• Vi afventer kommunens næste tiltag i forhold til beplantning/forskønnelse af området

• OBS!!! Følg op på hvornår bevillingen til beplantning udløber.

8. Opfølgning på Dialogmøde (Hanne) • (Udsættes til næste møde - rykkes op som punkt 1 til næste møde)

9. Godkendelse af årshjul/mødekalender: Godkendt

10. Evt.

• Michael Sørensen deltog i mødet. Michael har et ønske om at lave aktiviteter for byens ca. 15-20 årige. Drøftelse gik på forskellige muligheder. Primær drøftelse var et udendørssted m. Eks. Skaterbane - BMX cykler m.m. Ligeledes blev der drøftet mulig placering - ansøgning af fonde m.m. Området omkring Naturlegepladsen blev nævnt som mulighed.

• En idé Borgerforeningen ønsker at bakke op om og gå videre med.

• Michael vil gerne udarbejde et oplæg/forslag i forhold til Økonomi - indhold m.m.

• Forsikring i forhold til Dalby Marked undersøges.

• Anders kontakter Super Brugsen i forhold til evt. Afholdelse af fastelavn

• Tim fra Faxe forsyning deltog i årsmødet. Stor tilfredshed i Borgerforening med Tims deltagelse

Mødekalender 2020

Tirsdag d. 14. januar kl. 19-21

Tirsdag d. 10. marts kl.19-21

Tirsdag d. 19. maj kl. 19-21

Tirsdag d. 16. juni kl. 19-21

Tirsdag d. 11. august kl. 19-21

28. oktober kl. 19.00 Årsmøde – Indkaldelse udsendes minimum 3 uger før på mail

Tirsdag d. 24. november kl. 19.00 Konstituering