Vedtægter for Dalby og omegns Borgerforening

§ 1 Formål

Formålet med Dalby Borgerforening er:

 • At styrke samhørigheden hos Dalby og omegns borgere

 • At styrke kultur-, fritids- og handelslivet i Dalby

 • At være talerør for Dalby i dialog med Faxe Kommune og andre myndigheder

 • At samarbejde med andre landsbysamfund, hvor vi har fælles interesser

§ 2 Medlemmer

Enhver borger, handelsdrivende eller forenings-/bestyrelsesrepræsentant med tilknytning til Dalby, eller som bor i Dalbys naturlige opland, kan blive medlem. Dalbys opland omfatter alle der bor i Dalby – Tureby sogn, Øster Egede sogn og Ulse sogn.

Indmeldelse og udmeldelse af Dalby og Omegns Borgerforening skal ske skriftligt pr. brev eller e-mail til bestyrelsen.

§ 3 Årsmødet

Årsmødet er Borgerforeningens højeste myndighed.

Ordinært årsmøde holdes inden udgangen af oktober, og indkaldes med mindst tre ugers varsel via de til enhver tid fastsatte regler for digital kommunikation i foreningen, og via opslag i Brugsen og andre forretninger i Dalby. Forenings- og bestyrelsesrepræsentanter orienterer deres respektive bagland.

Dagsorden til årsmødet skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og to stemmestællere

 2. Formandens og udvalgenes beretning

 3. Regnskabet fremlægges

 4. Indkomne forslag

 5. Forslag til budget samt kontingent

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. § 4)

 7. Valg af suppleanter (jf. § 4)

 8. Valg af revisor

 9. Eventuelt

Årsmødet vælger en dirigent, som har den endelige afgørelse vedrørende sagens behandling og som leder afstemningerne.

Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 4 – herunder vedtægtsændringer i henhold til § 8 – skal være foreningen i hænde senest 14 dage før årsmødet. Forslag fremsendes til formanden og publiceres fire dage før årsmødet minimum ved opslag i Brugsen.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret. Stemmeret kan udøves via fuldmagt. Hvert medlem kan kun medbringe én fuldmagt.

§ 4 Bestyrelsen

Bestyrelsen består så vidt muligt af 13 medlemmer.

For at sikre tilknytning til alle dele af lokalmiljøet udpeges fra nedenstående grupper repræsentanter til bestyrelsen efter følgende fordeling:

 1. Butikker: 1 medlem, samt 1 suppleant

 2. Erhverv og virksomheder: 1 medlem, samt 1 suppleant

 3. Sports- og fritidsforeninger, Pensionistforeningen, Efterlønsklubben, Ældresagen og Menighedsrådet: 3 medlemmer, samt 1 suppleant.

 4. Grundejer- og beboerforeninger: 2 medlemmer, samt 1 suppleant

 5. Bestyrelser for Bavneskolen og daginstitutioner: 1 medlem, samt 1 suppleant

 6. Privatpersoner i Dalby: 5 medlemmer – samt 1 suppleant.

Alle medlemmer af bestyrelsen vælges for to år, således at det tilstræbes, at højst halvdelen er på valg hvert år. Gruppe A-E udpeger – og supplerer om nødvendigt – sine repræsentanter, mens det er årsmødet, der udpeger repræsentanter fra gruppe F.

I lige årstal er medlemmet i gruppe A, to medlemmer fra gruppe C, et af medlemmerne fra gruppe D og tre af medlemmerne i gruppe F på valg.

I ulige årstal er medlemmet i gruppe B, et medlem fra gruppe C, et medlem af gruppe D, medlemmet i gruppe E og to medlemmer i gruppe F på valg.

I Grupperne A, B og E vælges suppleanter så de følger samme periode, som den til enhver tid valgte repræsentant for gruppen, for de øvrige grupper vælges suppleanter for et år af gangen.

Suppleanter indkaldes som stedfortrædere for bestyrelsesmedlemmer med forfald.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og formand for aktivitetsudvalget.

Formanden – eller i dennes fravær næstformanden – leder forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme eller i dennes fravær næstformandens afgørende. Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmøderne og årsmødets forhandlinger. Bestyrelsens beslutninger er kun gyldige, hvis mindst halvdelen af medlemmer er tilstede.

Bestyrelsen repræsenterer Borgerforeningen og varetager dens anliggender under ansvar over for årsmødet.

Formanden repræsenterer Borgerforeningen mellem bestyrelsens møder.

§ 5 Udvalg

Udvalg nedsættes af bestyrelsen, der normalt udpeger udvalgets formand af gruppen af bestyrelsesmedlemmer. De øvrige medlemmer behøver ikke at være valgt til bestyrelsen.

Aktivitetsudvalget er obligatorisk, og har typisk til opgave:

 • At gennemføre projekter, som skal styrke et bredt forenings- og erhvervsliv i Dalby, herunder:

 1. At stå for offentlige møder og arrangementer

 2. At skabe og vedligeholde nye og støtte eksisterende lokale traditioner

- som eksempel nævnes fastelavn, sankthans, juletræsfest og juletræstænding

§ 6 Økonomi

Borgerforeningens arbejde og aktiviteter finansieres på følgende måde:

 • De tilsluttede foreninger og bestyrelser samt enkelt medlemmer betaler et kontingent, som fastsættes af årsmødet. Beløbet indbetales senest 1. august i kontingentåret.

 • Sponsorater kan ydes generelt til Borgerforeningens arbejde eller til særskilte arrangementer.

 • Indtægtsgivende arrangementer

Årsmødet vedtager et budget, som bl.a. fastlægger rammerne for stiftelse af evt. gæld.

Ingen i Borgerforeningen kan disponere økonomisk over for tredjepart uden skriftlig godkendelse fra formand og kasserer.

Foreningens midler indsættes på en bankkonto

§ 7 Regnskab og revision

Borgerforeningens regnskabsår er 1. juli – 30. juni

Regnskabet opstilles af kassereren og aflægges på det ordinære årsmøde. Forinden revideres regnskabet af den på årsmødet valgte revisor.

I tilfælde af underskud udarbejdes et forslag til budget for afvikling af dette.

§ 8 Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på det ordinære årsmøde, skal være foreningen i hænde senest 14 dage inden årsmødet.

Vedtægtsændringer kan kun ske på et årsmøde og med et flertal på mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer.

§ 9 Ekstraordinært årsmøde

Ekstraordinært årsmøde kan kun holdes efter vedtagelse i bestyrelsen eller ved, at en fjerdedel af samtlige medlemmer skriftligt begærer det indkaldt.

Indkaldelsen skal af formanden udsendes senest 14 dage efter, at begæringen fremsættes (samme omfang som til ordinært årsmøde) og skal indeholde forslag til dagsorden.

§ 10 Tegningsret

Formand og kasserer tegner foreningen.

Kassereren disponerer over foreningens konti i pengeinstitutter.

§ 11 Ophør

Borgerforeningens ophør kan kun ske ved, at trefjerdedele af de fremmødte stemmer for på et årsmøde, hvor forslag herom fremgår af dagsordenen. Hvis dette antal stemmer ikke kan opnås, indkaldes til ekstraordinært årsmøde, hvor foreningens ophør kan vedtages med simpelt flertal.

Såfremt ophør vedtages, skal foreningens formue overgå til almennyttige godgørende formål i Dalby.

Årsmødet træffer nærmere beslutning om formuens anvendelse.

Hvis der ved foreningens ophør konstateres et underskud, skal dette afvikles, inden opløsningen kan effektueres.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 28. maj 2015

 

Dirigent Referent


Torben R. Jensen Lise                                                    Lotte Horn Jacobsen